Algemene regels van worldofcrime.nl

Als je een van deze regels breekt kan een admin zonder melding jouw account verwijderen en/of permanent verbannen van worldofcrime.nl .

 • Volg altijd de instructies op van een admin
 • Ga niet op een ongepaste manier in discussie met admin / medespeler
 • Gebruik geen vieze taal / scheldwoorden / racistische uitingen
 • Val geen medespelers opzettelijk lastig als ze je vragen dat niet te doen
 • Per persoon mag je maximaal 1 account bezitten / gebruiken
 • Per ip mogen maximaal 3 account gebruikt worden
 • Wil je meer accounts op 1 ip hebben meld je dan bij een Admin.
 • Gebruik geen proxy's / IP spoofing tools om je ware adres te verbergen. Doe je dit wel, dan zal er contact opgenomen worden met de misbruik afdeling van je provider
 • Gebruik geen scripts / programmas om beter te worden op het spel
 • Gebruik alleen (zelf) je eigen account. Laat niet anderen op je account spelen en doe dat ook niet op die van anderen
 • Geef je wachtwoord niet aan derden.
 • Doe geen dingen samen en boek geen geld/spullen over naar medespelers die spelen vanaf het zelfde ip adres
 • Gebruik geen concurrerende website adressen in berichten / chat / forum etc.
Algemene voorwaarden van worldofcrime.nl
Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens worldofcrime.nl te spelen. Door worldofcrime.nl te spelen, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van worldofcrime.nl . Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.


1. Algemeen
worldofcrime.nl is gratis. en is een dienst in de vorm van een online multiplayer op tekst gebaseerd spel. Door het te spelen gaat men ermee akkoord dat worldofcrime.nl zich niet aansprakelijk stelt voor het online zijn en/of goed functioneren van deze dienst of de beveiliging daarvan, dat worldofcrime.nl het recht voorbehoudt de inhoud, het reglement en/of deze Voorwaarden op welke manier ook te wijzigen of worldofcrime.nl in zijn geheel offline te brengen en/of te resetten.

2. Toegestaan gebruik
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker of bezoeker die gebruik maakt van de website worldofcrime.nl , dan wel van de aangeboden diensten van worldofcrime.nl . Iedere gebruiker, bezoeker of speler geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. U dient zich als gebruiker van worldofcrime.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

1.) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van worldofcrime.nl en/of derden;

2.) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

3.) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

4.) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;

5.) herhaaldelijk contacteren van het Management wanneer dit overbodig is

In ieder geval, maar zeker niet uitsluitend, wanneer u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt worldofcrime.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen, uw account van worldofcrime.nl te verwijderen en/of verbannen en verder gebruik van de dienst te blokkeren.

3. Aansprakelijkheid en vrijwaring
worldofcrime.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enige wijze met de website van worldofcrime.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). worldofcrime.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

worldofcrime.nl is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van worldofcrime.nl worden aangeboden.

U vrijwaart worldofcrime.nl voor alle schade als gevolg van acties van het Management, aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van worldofcrime.nl .

4. Donaties en credits
Donaties en het bestellen van Full member accounts stelt de gebruiker in staat om bij te dragen aan de maandelijkse kosten voor de huur van systemen, dataverkeer en overige kosten welke gemaakt worden om worldofcrime.nl mogelijk te maken. Alle betalingen die voortvloeien uit deze donaties en bestellingen gaan naar de ontwerpers en/of eigenaren van worldofcrime.nl en worden onder andere besteed aan de financiering van systemen, dataverkeer, nieuwe ontwikkelingen en overige kosten.

Wanneer de gebruiker jonger dan 18 jaar is, dient deze toestemming te vragen aan zijn ouders of verzorgers voor de vereiste betaling bij het doneren en/of bestellen van credits.

Hoewel worldofcrime.nl , voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om het donatieproces, het bestedingsproces in de Credits Shop en het betalingproces bij de bestelling van Credits correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, kwaliteit en functionaliteit van deze processen.

5. Beschikbaarheid
Een ieder die gebruik maakt van worldofcrime.nl is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. worldofcrime.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden dienst. worldofcrime.nl wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de dienst voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

6. Overige
worldofcrime.nl behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen worldofcrime.nl en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Laatst gewijzigd op 21 april 2006'Terug naar worldofcrime